top of page
  • รูปภาพนักเขียนKim Sonmin

รีวิวปรับรูปหน้า ศัลยกรรมตาและจมูก คุณพัคจุนอู

พัคจุนอู

จุดศัลยกรรม

01 ศัลยกรรมจมูก

02 ศัลยกรรมตา

03 ศัลยกรรมปรับรูปหน้า

ผ่าตัดที่ โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ (Nana Plastic Surgery)

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด 4 วัน

หลังผ่าตัด 7 วัน

หลังผ่าตัด 10 วัน

หลังผ่าตัด 14 วัน

หลังผ่าตัด 21 วัน

หลังผ่าตัด 30 วัน

หลังผ่าตัด 60 วัน

หลังผ่าตัด 180 วัน

หลังผ่าตัด 210 วัน


หมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ


번역 저작권자 - Oppa Me Global 성형외과 미디어 플랫폼

ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page