top of page

ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงพยาบาล ประเทศเกาหลีใต้

รายชื่อคุณหมอผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการเทรนนิ่งขั้นสูง จากอาจารย์แพทย์ ณ ประเทศเกาหลีใต้อย่างมีคุณภาพ ผ่านความร่วมมือจาก Regen Medical Group โรงพยาบาลพันธมิตร และสมาคมฟิลเลอร์ แห่งประเทศเกาหลีใต้

bottom of page